روبوسی رییس جمهور شیعه عراق با خانوم رایس

چقدر دوستی خوبه و چقدر دشمنی بده… مگه همین آمریکا نبود که به قول ما گفتنی مردم عراقو کشت؟ حالا به این عکس روی صفحه اول روزنامه گلف نیوز دبی نگاه کنین!
Published in: on April 21, 2008 at 6:59 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2008/04/21/%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: