رمضان ماه شادی مردم نه عزا-نوشته آقای ابطحی

سال ها پيش که معلوم نيست نسل جوان فعلي به ياد بياورد، در صدا و سيما استدلال مي کردند که ماه رمضان ماه رونق مساجد است و به همين دليل براي اينکه تلويزيون رقيب مخرب مساجد نشود، شب ها از ساعت 10 برنامه هاي تلويزيون تعطيل مي شد و کرکره سيما پايين مي آمد تا مردم به مساجد بروند. طول کشيد تا معلوم شود که مسجد و تلويزيون رقيب نيستند و کاربردهاي متفاوتي دارند. تلويزيون کشورهاي اسلامي از سال ها قبل عادت دارند که شب هاي رمضان را شب شاد تلويزيوني اعلام کنند و سريال هاي شيرين و خنده دار و برنامه هاي دوربين مخفي و مواردي اينچنيني را پخش کنند تا روزه داراني که سختي گرسنگي روز را در افطار به پايان رسانده اند، استراحت کنند و لذت ببرند. اين سنت قشنگي است که روزه گرفتن را تغيير مثبت و شيريني در زندگي روزانه مردم مي کند. تلويزيون ايران هم بعد از گذار از تعطيلي برنامه ها در شب هاي رمضان، چند سالي است که سريال هاي رمضاني دارد؛ بعضي طنز، بعضي جدي. هر ساله اينکه مردم مي دانند در رمضان يک اتفاق قابل توجه تلويزيوني صورت مي گيرد، بهترين مساله يي است که مي تواند ماه رمضان را در سطح ملي از ساير ماه ها متفاوت کند. از اصل اين حرکت صدا و سيما در اين سال ها بايد تقدير کرد. در ماه رمضان امسال سريال بزنگاه سر و صدا ايجاد کرده است. مي گويند توهين است و اين چيزها. من بي آنکه در مورد محتواي آن اظهارنظر کنم معتقدم همين که سريالي با محتواي طنز در ماه رمضان وارد خانه مردم مي شود و بعد از «افطار» مخاطبان را منتظر ديدن خود نگه مي دارد يک ارزش ديني است و محتواي اين سريال ها از نظر ارزشي در درجه بعد قرار مي گيرد. اينکه شوراي نظارت صدا و سيما در وسط پخش يک سريال که مخاطبان فراوان خود را پيدا کرده، دستور تعطيلي آن را صادر مي کند، در حقيقت حتي ارزش اينکه مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان و حتي کودکان، ماه رمضان را متفاوت ببينند هم از آنان مي گيرد. نوشته اند رئيس سازمان صدا و سيما نامه توقف سريال را که شوراي نظارت داده بايگاني کرده است. اميدوارم در بايگاني بماند و شورايي ها هم بفهمند که قطع کردن يک سريال خوب يا بد در وسط زمان پخش، چه بر اعصاب و روان مخاطب مي آورد که بدآموزي آن براي مردم بيشتر از هر چيزي است.

Advertisements
Published in: on September 22, 2008 at 2:54 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2008/09/22/%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%b2%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: